×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 1,393 articles on World Trigger Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  World Trigger Wiki

  List of Users for every trigger and points if possible.

  The following Characters are listed by their Squad's ranking at the end of the most recent season of Rank Wars.

  Border[edit source]

  Attacker Triggers[edit source]

  Kogetsu Users[edit source]

  Masafumi Shinoda
  ????
  Kei Tachikawa
  45,961[1] (Feb. 22)[2]
  Ryūji Saeki
  6,000+[3]
  Futaba Kuroe
  ????
  Shūji Miwa
  6,000+[4]
  Kyōsuke Karasuma
  6,000+[5]
  Shinnosuke Tsuji
  8,393[6] (Feb. 22)[2]
  Hyuse
  4,016[7] (Feb. 22)[2]
  Tatsuhito Ikoma
  11,177[8] (Feb. 22)[2]
  Kai Minamisawa
  <8,000[9]
  Kazuaki Ōji
  ????
  Yutaka Kashio
  ????
  Noboru Koarai
  7,280[7] (Feb. 22)[2]
  Tsuneyuki Okudera
  7,188[10] (Feb. 15)[11]
  Yūko Kumagai
  7,119[12] (Feb. 5)[13]
  Yukari Obishima
  6,000+[14]
  Kō Murakami
  12,042[15] (Feb. 5)[13]
  Tetsuji Arafune
  8,266[16] (Feb. 5)[13]
  Yūta Miura
  7,407[17] (Feb. 22)[2]
  Hisato Sasamori
  7,452[7] (Feb. 22)[2]
  Kuniharu Kakizaki
  6,000+[18]
  Fumika Teruya
  6,000+[19]
  Kotarō Tomoe
  <6,000[20]
  Takahiro Ebina
  ????
  Satoru Hayakawa
  ????
  Hanao Tsukimi
  ????
  Yūya Tsuchisaki
  ????
  Mamoru Tokiwa
  ????
  Yoshinobu Kera
  ????
  Hidehide Hinoe
  2,100[21]
  Former Users
  Raizō Terashima
  ????
  Yūichi Jin
  ????
  Kirie Konami
  12,042+[22] (Feb. 5)[13]

  Scorpion Users[edit source]

  Sōya Kazama
  12,042+[23] (Feb. 5)[13]
  Ryō Utagawa
  6,000+[24]
  Shirō Kikuchihara
  ????
  Shun Midorikawa
  9,721[25] (Feb. 5)[13]
  Jun Arashiyama
  6,000+[26]
  Ai Kitora
  6,000+[27]
  Mitsuru Tokieda
  6,000+[28]
  Nozomi Kako
  <6,000[29]
  Yūichi Jin
  ????
  Sumiharu Inukai
  <6,000[30]
  Yūma Kuga
  5,172[31] (Feb. 15)[11]
  Masato Kageura
  4,780[31] (Feb. 15)[11]
  Kazuaki Ōji
  ????
  Yōko Katori
  6,000+[32]
  Shō Motegi
  ????
  Hidetaka Kitazoe
  6,000+[33]
  Former Users
  Yōsuke Yoneya
  8,545[34] (Feb. 5)[13]
  Hyuse
  Unofficially Borrowed

  Raygust Users[edit source]

  Reiji Kizaki
  6,000+[35]
  Yukimaru Ichijō
  ????
  Osamu Mikumo
  ????
  Kō Murakami
  ????
  Temporary Users
  Yūma Kuga
  Trigger Link
  Kogetsu: Spear User
  Yōsuke Yoneya
  9,825[34] (Feb. 5)[13]
  Sōgetsu User
  Kirie Konami

  Optional Triggers for Attackers[edit source]

  Senkū Users[edit source]

  Masafumi Shinoda Kei Tachikawa Ryūji Saeki Futaba Kuroe
  Yōsuke Yoneya Shinnosuke Tsuji Hyuse Tatsuhito Ikoma
  Kai Minamisawa Kazuaki Ōji Yutaka Kashio Noboru Koarai
  Tsuneyuki Okudera Yūko Kumagai Yukari Obishima Kō Murakami
  Tetsuji Arafune Yūta Miura Hisato Sasamori Kuniharu Kakizaki
  Fumika Teruya Takahiro Ebina Satoru Hayakawa Hanao Tsukimi
  Yūya Tsuchisaki Mamoru Tokiwa Yoshinobu Kera

  Gen'yō Users[edit source]

  Yōsuke Yoneya Yūta Miura

  Thruster Users[edit source]

  Reiji Kizaki Yukimaru Ichijō Osamu Mikumo Kō Murakami

  Gunner Triggers[edit source]

  Asteroid[edit source]

  Cube Form Users[edit source]
  Kōhei Izumi
  10,000+[36]
  Ryō Utagawa
  ????
  Nozomi Kako
  ????
  Masataka Ninomiya
  12,042+[15] (Feb. 5)[13]
  Osamu Mikumo
  4,282[37] (Feb. 15)[11]
  Satoshi Mizukami
  ????
  Kazuki Kurauchi
  ????
  Rei Nasu
  ????
  Yukari Obishima
  6,000+[14]
  Satoru Hayakawa
  ????
  Keizō Mamiya
  ????
  Mitsuya Koinuma
  ????
  Gun Form Users[edit source]
  Takeru Yuiga
  Handgun
  ????
  Ryūji Saeki
  Assault Rifle
  ????
  Kazuma Satomi
  Assault Rifle/Handgun
  ????
  Jun Arashiyama
  Assault Rifle
  ????
  Ai Kitora
  Handgun
  ????
  Mitsuru Tokieda
  Assault Rifle
  ????
  Shūji Miwa
  Handgun
  ????
  Reiji Kizaki
  Minigun/Assault Rifle
  ????
  Kyōsuke Karasuma
  Assault Rifle
  ????
  Sumiharu Inukai
  Assault Rifle
  8,422[37] (Feb. 15)[11]
  Hiro Kitazoe
  Assault Rifle
  ????
  Takuma Yuba
  Handgun
  ????
  Tatsuya Kuruma
  Assault Rifle
  ????
  Yōko Katori
  Handgun
  ????
  Rokurō Wakamura
  Assault Rifle
  ????
  Kōtarō Suwa
  Shotgun
  ????
  Daichi Tsutsumi
  Shotgun
  ????
  Kuniharu Kakizaki
  Assault Rifle
  ????
  Fumika Teruya
  Assault Rifle
  ????
  Kotarō Tomoe
  Handgun
  ????
  Wataru Urushima
  Assault Rifle
  ????
  Takahiro Ebina
  Assault Rifle
  ????
  Ryōgo Funabashi
  Assault Rifle
  ????
  Yūichirō Yoshizato
  Assault Rifle
  ????
  Hidetaka Kitazoe
  Assault Rifle
  ????
  Hitoshi Matsushiro
  Assault Rifle
  ????
  Makoto Chano
  Handgun
  ????
  Itsuki Fujisawa
  Handgun
  ????
  Waka Utsunomiya
  Assault Rifle
  ????

  Hound[edit source]

  Cube Form Users[edit source]
  Kōhei Izumi
  8,000+[36]
  Nozomi Kako
  ????
  Masataka Ninomiya
  ????
  Sumiharu Inukai
  7,009[37]
  Chika Amatori
  ????
  Satoshi Mizukami
  ????
  Kazuaki Ōji
  ????
  Kazuki Kurauchi
  ????
  Yutaka Kashio
  ????
  Yukari Obishima
  ????
  Satoru Hayakawa
  ????
  Keizō Mamiya
  ????
  Mitsuya Koinuma
  ????
  Minoru Hata
  ????
  Teruteru Kōda
  ????
  Fumifumi Saotome
  ????

  Temporary Users

  Osamu Mikumo
  Gun Form Users[edit source]
  Kazuma Satomi
  Assault Rifle
  ????
  Reiji Kizaki
  Assault Rifle
  ????
  Sumiharu Inukai
  Assault Rifle
  7,009[37]
  Tatsuya Kuruma
  Assault Rifle
  ????
  Rokurō Wakamura
  Assault Rifle
  ????
  Fumika Teruya
  Assault Rifle
  ????
  Kotarō Tomoe
  Handgun
  ????
  Ryōgo Funabashi
  Assault Rifle
  ????
  Seiji Marui
  Assault Rifle
  ????
  Makoto Chano
  Handgun
  ????
  Itsuki Fujisawa
  Handgun
  ????
  Waka Utsunomiya
  Assault Rifle
  ????

  Former Users

  Yōko Katori
  Handgun
  ????

  Meteor[edit source]

  Cube Form Users[edit source]
  Kōhei Izumi
  8,000+[36]
  Ryō Utagawa
  ????
  Reiji Kizaki
  ????
  Kirie Konami
  ????
  Masataka Ninomiya
  ????
  Chika Amatori
  ????
  Satoshi Mizukami
  ????
  Kazuki Kurauchi
  ????
  Rei Nasu
  ????
  Yūko Kumagai
  ????
  Wataru Urushima
  ????
  Minoru Hata
  ????

  Former Users

  Akane Hiura

  Anime-Only Users

  Kyōsuke Karasuma
  Gun Form Users[edit source]
  Jun Arashiyama
  Assault Rifle
  ????
  Mitsuru Tokieda
  Assault Rifle
  ????
  Takaaki Katagiri
  Assault Rifle
  ????
  Hiro Kitazoe
  Grenade Launcher
  ????
  Kuniharu Kakizaki
  Assault Rifle
  ????
  Takahiro Ebina
  Assault Rifle
  ????
  Seiji Marui
  Grenade Launcher
  ????
  Hitoshi Matsushiro
  Assault Rifle
  ????

  Viper[edit source]

  Cube Form Users[edit source]
  Kōhei Izumi
  10,000+[36]
  Hyuse
  ????
  Rei Nasu
  ????
  Gun Form Users[edit source]
  Kyōsuke Karasuma
  Assault Rifle
  ????
  Shūji Miwa
  Handgun
  ????
  Takuma Yuba
  Handgun
  ????
  Yūichirō Yoshizato
  Assault Rifle
  ????
  Hidetaka Kitazoe
  Assault Rifle
  ????

  Composite Bullets[edit source]

  Gimlet Users[edit source]
  Kōhei Izumi
  Cube
  Masataka Ninomiya
  Cube
  Hornet Users[edit source]
  Masataka Ninomiya
  Cube
  Salamander Users[edit source]
  Masataka Ninomiya
  Cube
  Kazuki Kurauchi
  Cube
  Tomahawk Users[edit source]
  Kōhei Izumi
  Cube
  Rei Nasu
  Cube

  Sniper Triggers[edit source]

  Egret Users[edit source]

  Isami Tōma
  12,042+[38] (Feb. 5)[13]
  Hayato Uno
  ????
  Ken Satori
  ????
  Tōru Narasaka
  ????
  Shōhei Kodera
  ????
  Takaaki Katagiri
  ????
  Tōichirō Momozono
  ????
  Yuzuru Ema
  ????
  Kōji Oki
  ????
  Haruaki Azuma
  ????
  Kazuto Tonooka
  ????
  Taichi Betsuyaku
  ????
  Tetsuji Arafune
  8,349[16] (Feb. 5)[13]
  Atsushi Hokari
  ????
  Yoshito Hanzaki
  ????
  Yukito Otokawa
  ????
  Tokiya Saitō
  ????

  Temporary/Former Users

  Reiji Kizaki
  ????
  Mirai Hatohara
  ????
  Chika Amatori
  ????
  Akane Hiura
  ????
  Izuho Natsume
  ????

  Ibis Users[edit source]

  Tōru Narasaka
  ????
  Shōhei Kodera
  ????
  Tōichirō Momozono
  ????
  Chika Amatori
  ????
  Yuzuru Ema
  ????
  Haruaki Azuma
  ????
  Kazuto Tonooka
  ????
  Taichi Betsuyaku
  ????
  Izuho Natsume
  ????

  Temporary/Former Users

  Mirai Hatohara
  ????
  Kōji Oki
  ????
  Akane Hiura
  ????

  Lightning Users[edit source]

  Hayato Uno
  ????
  Tōru Narasaka
  ????
  Shōhei Kodera
  ????
  Chika Amatori
  ????
  Yuzuru Ema
  ????
  Kōji Oki
  ????
  Haruaki Azuma
  ????
  Kazuto Tonooka
  ????
  Taichi Betsuyaku
  ????
  Yukito Otokawa
  ????
  Tokiya Saitō
  ????

  Temporary/Former Users

  Chika Amatori
  ????
  Akane Hiura
  ????

  Switchbox Users[edit source]

  Shinji Fuyushima Mai Kitagawa Masakuni Hakoda

  Escudo Users[edit source]

  Ryūji Saeki Yūichi Jin Kyōsuke Karasuma Hyuse

  Optional Triggers[edit source]

  Chameleon Users[edit source]

  Takeru Yuiga Shinji Fuyushima Sōya Kazama Ryō Utagawa
  Shirō Kikuchihara Mai Kitagawa Yūta Miura Rokurō Wakamura
  Hisato Sasamori Wataru Urushima Masakuni Hakoda

  Dummy Beacon Users[edit source]

  Takaaki Katagiri Asumi Amakura Haruaki Azuma Kotarō Tomoe
  Wataru Urushima Yūya Tsuchisaki

  Grasshopper Users[edit source]

  Kei Tachikawa Shun Midorikawa Yūma Kuga Kōji Oki
  Kai Minamisawa Yutaka Kashio Noboru Koarai Tsuneyuki Okudera
  Yōko Katori Shō Motegi

  Idaten Users[edit source]

  Futaba Kuroe

  Spider Users[edit source]

  Ai Kitora Takaaki Katagiri Reiji Kizaki Osamu Mikumo
  Yōko Katori

  Teleporter Users[edit source]

  Jun Arashiyama Mitsuru Tokieda Nozomi Kako Asumi Amakura
  Hanao Tsukimi

  All-Purpose Optional Triggers[edit source]

  Lead Bullet Users[edit source]

  Shūji Miwa Chika Amatori Hitoshi Matsushiro

  Starmaker Users[edit source]

  Kōtarō Suwa Daichi Tsutsumi Seiji Marui

  Tamakoma Optional Triggers[edit source]

  Kirie Konami
  Connector
  Reiji Kizaki
  Full Arms
  Kyōsuke Karasuma
  Geist

  Unknown Optional Triggers[edit source]

  Bagworm Tag Users[edit source]

  Shinji Fuyushima Mai Kitagawa Asumi Amakura Masakuni Hakoda

  Enhanced Radar Users[edit source]

  Asumi Amakura

  Makō Users[edit source]

  Futaba Kuroe

  Silencer Users[edit source]

  Wataru Urushima Mamoru Tokiwa Tokiya Saitō Waka Utsunomiya
  Yoshinobu Kera

  Former Users

  Tatsuya Kuruma

  Timer Users[edit source]

  Nozomi Kako


  Black Triggers[edit source]

  Tsukihiko Amō
  Unnamed Black Trigger
  Yūma Kuga
  Yūma's Black Trigger

  Candidates[edit source]

  Yūichi Jin
  Fūjin
  Sōya Kazama
  Fūjin
  Ryūji Saeki
  Fūjin
  Jun Arashiyama
  Fūjin
  Ai Kitora
  Fūjin
  Nozomi Kako
  Fūjin
  Shūji Miwa
  Fūjin
  Takaaki Katagiri
  Fūjin
  Yukimaru Ichijō
  Fūjin
  Tatsuhito Ikoma
  Fūjin
  Takuma Yuba
  Fūjin
  Kō Murakami
  Fūjin


  Aftokrator[edit source]

  Horn Triggers[edit source]

  Hyuse
  Lampyris
  Ranbanein
  Chelidon

  Black Triggers[edit source]

  Hyrein
  Alektor
  Enedora
  Vorvoros
  Mira
  Speiraskia
  Viza
  Organon

  Galopoula[edit source]

  Galopoula Triggers[edit source]

  Gatlin
  Vasilissa
  Koskero
  Nikokyra
  Wen Sō
  Servitora
  Reghindetz
  Servitora
  Orkan Marduk
  Thugator
  Yomi
  Despinis

  Ergates[edit source]

  Ergates' Trigger Users[edit source]

  Xeno Giev

  Black Trigger Model Triggers[edit source]

  Giev

  References[edit source]

  1. World Trigger Manga and Anime Vol. 18 Chapter 160 (p. 7) and Episode 85.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 World Trigger Manga and Anime Vol. 17 Chapter 149 (p. 19) and Episode 82.
  3. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 60) Saeki is an All-Rounder, and Kogetsu is his only attacker trigger, so he must have at least 6,000 Kogetsu points
  4. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 78) Miwa is an All-rounder, and kogetsu is his only attacker trigger, so he must have 6,000+ points with it
  5. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 78) Karasuma is an All-rounder, and kogetsu is his only attacker trigger, so he must have 6,000+ points with it
  6. World Trigger Manga and Anime Vol. 18 Chapter 159 (p. 17) and Episode 85.
  7. 7.0 7.1 7.2 World Trigger Manga and Anime Vol. 18 Chapter 159 (p. 11) and Episode 85.
  8. World Trigger Manga and Anime Vol. 18 Chapter 159 (p. 19) and Episode 85.
  9. World Trigger MangaVol. 18 Character Profile Minamisawa's kogetsu points temporarily reached 8,000, but was lowered
  10. World Trigger Manga and Anime Vol. 13 Chapter 112 (p. 15) and Episode 68.
  11. 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 World Trigger Manga and Anime Vol. 13 Chapter 110 (p. 15) and Episode 67.
  12. World Trigger Manga and Anime Vol. 11 Chapter 93 (p. 16) and Episode 42.
  13. 13.00 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10 World Trigger Manga and Anime Vol. 10 Chapter 87 (p. 19) and Episode 39.
  14. 14.0 14.1 World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 119) Obishima is an All-rounder, and kogetsu is her only attacker trigger, so he must have 6,000+ points with it
  15. 15.0 15.1 World Trigger Manga and Anime Vol. 11 Chapter 93 (p. 19) and Episode 42.
  16. 16.0 16.1 World Trigger Manga and Anime Vol. 11 Chapter 89 (p. 18) and Episode 40.
  17. World Trigger Manga and Anime Vol. 18 Chapter 159 (p. 12) and Episode 85.
  18. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 180) Kakizaki is an All-rounder, and kogetsu is his only attacker trigger, so he must have 6,000+ points with it
  19. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 180) Teruya is an All-rounder, and kogetsu is her only attacker trigger, so he must have 6,000+ points with it
  20. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 181) Despite having 6,000+ points with a gunner trigger, Tomoe isn't an all-rounder so he must have less than 6,000 points
  21. World Trigger Manga and Anime Vol. 4 Chapter 33 (p. 9) and Episode 17.
  22. World Trigger Manga and Anime Vol. 11 Chapter 93 (p. 19) and Episode 42, Konami ranks higher than Murakami, so she must have more points than him
  23. World Trigger Manga and Anime Vol. 11 Chapter 93 (p. 19) and Episode 42, Kazama is ranked higher than Murakami so Kazama must have more points than him.
  24. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 52) Utagawa is an All-Rounder, and Scorpion is his only attacker trigger, so he must have at least 6,000 Scorpion points
  25. World Trigger Manga and Anime Vol. 11 Chapter 93 (p. 4) and Episode 42.
  26. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 64) Arashiyama is an All-Rounder, and Scorpion is his only attacker trigger, so he must have at least 6,000 Scorpion points
  27. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 66) Kitora is an All-Rounder, and Scorpion is his only attacker trigger, so he must have at least 6,000 Scorpion points
  28. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 68) Tokieda is an All-Rounder, and Scorpion is his only attacker trigger, so he must have at least 6,000 Scorpion points
  29. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 72) Due to Kako's rank being higher than Nasu's, she must have at least 6,000 points with a shooter trigger, but isn't counted as an All-Rounder, so her Scorpion points must be lower than 6,000
  30. World Trigger Manga and Anime Vol. 13 Chapter 113 (p. 1) and Episode 69, Inukai has 6,000+ with two gunner triggers, but isn't counted as an All-Rounder, so his Scorpion points must be less than 6,000
  31. 31.0 31.1 World Trigger Manga and Anime Vol. 13 Chapter 112 (p. 3) and Episode 68.
  32. Border Briefing File (p. 154), Katori is an All-Rounder, and her only attacker trigger is Scorpion, so she must have at least 6,000 points.
  33. Border Briefing File (p. 190), Kitazoe is an All-Rounder, and his only attacker trigger is Scorpion, so she must have at least 6,000 points.
  34. 34.0 34.1 World Trigger Manga and Anime Vol. 11 Chapter 93 (p. 5) and Episode 42.
  35. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 90) Kizaki is an All-Rounder, and Raygust is his only attacker trigger, so he must have at least 6,000 Raygust points
  36. 36.0 36.1 36.2 36.3 Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Izumi Masterclass
  37. 37.0 37.1 37.2 37.3 World Trigger Manga and Anime Vol. 13 Chapter 112 (p. 1) and Episode 68.
  38. World Trigger Manga and Anime Vol. 11 Chapter 93 (p. 19) and Episode 42, Tōma's exact number of points is unknown, but due to being No. 4 overall, and due to there being no known No. 5 overall, he will be ranked by the person with the highest amount of points who isn't on the overall rankings, which is Kō Murakami at 12,042, additionally the points have to be in Egret as he has no other offensive triggers
  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

  Recent changes

 • Discoballdust • 6 days ago
 • Discoballdust • 6 days ago
 • Tragedys End Editor • 7 days ago
 • Oobr20 • 8 days ago
 • Welcome to WorldTriggerWiki.com!

  We have completed moving the wiki here from FANDOM. This is the wiki that will be maintained and updated in the future (more information). Enjoy your stay!


  If you would like to get involved, or if you have questions or feedback, check out the Community Portal.

  Happy Birthday!

  May 29

  Yutaka Kashio

  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.