×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 1,393 articles on World Trigger Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  World Trigger Wiki

  Character stats revealed in Border Briefing File and manga.

  Parameter Meaning[edit source]

  Combatant[1][edit source]

  • Trion (トリオン, Torion ?) - Level of Trion Ability.
  • Attack ((こう)(げき), Kōgeki ?) - The Ability to inflict damage on enemies.
  • Defense/Support ((ぼう)(ぎょ)(えん)(), Bōgyo・Engo ?) - The ability to defend/support allies.
  • Mobility (()(どう), Kidō ?) - speed of movement, nimbleness.
  • Skill (()(じゅつ), Gijyutsu ?) - The accuracy and precision of attack and defense.
  • Range ((しゃ)(てい), Shatei ?) - The length of firing range according to the level of skill and the weapon.
  • Command (()(), Shiki ?) - The ability to assess the situation and lead squads.
  • Special Tactics ((とく)(しゅ)(せん)(じゅつ), Tokushu Senjyutsu ?) - The level of original strategies and how often They are used.

  Operator[1][edit source]

  • Trion (トリオン, Torion ?) - Level of Trion Ability. (Trion is not included in The operator total)
  • Mechanical Operation (()()(そう)(), Kiki Sōsa ?) - The ability to swiftly and accurately operate systems
  • Data Analysis ((じょう)(ほう)(ぶん)(せき), Jyōhōbunseki ?) - The ability to select relevant information and send it to their squad.
  • Parallel Processing ((へい)(れつ)(しょ)(), Heiretsushori ?) - The ability to process multiple lines of information and operations simultaneously.
  • Tactics ((せん)(じゅつ), Senjyutsu ?) - The Ability to analyze and plan strategies.
  • Command (()(), Shiki ?) - The ability to assess the situation and lead squads.

  Border[edit source]

  Combatants[edit source]

  Name Trion Attack Defense/Support Mobility Skill Range Command Special Tactics Total
  Masafumi Shinoda[2] 7 14 9 7 10 3 10 2 62
  Takumi Rindō[3] 9 10 10 6 8 6 9 7 65
  Kyōko Sawamura[4] 6 7 9 7 7 3 6 2 47
  Raizō Terashima[5] 7 9 6 7 10 2 3 2 46
  Tsukihiko Amō (Normal Trigger)[6] 9 9 9 7 9 5 2 4 54
  Kei Tachikawa[7] 6 14 9 8 8 2 7 2 56
  Kōhei Izumi[8] 12 8 10 5 9 5 3 4 56
  Takeru Yuiga[9] 5 3 4 4 4 4 1 1 26
  Shinji Fuyushima[10] 8 4 10 3 8 4 5 10 52
  Isami Tōma[11] 6 9 7 4 13 10 2 2 53
  Sōya Kazama[12] 6 9 8 9 9 1 9 8 59
  Ryō Utagawa[13] 6 7 9 8 8 3 4 8 53
  Shirō Kikuchihara[14] 8 7 7 8 8 1 4 8 51
  Shun Midorikawa[15] 5 9 6 11 7 1 3 2 44
  Jun Arashiyama[16] 7 7 9 7 8 4 8 4 54
  Ai Kitora[17] 4 8 7 8 9 3 6 4 49
  Mitsuru Tokieda[18] 7 7 9 7 8 4 4 2 48
  Ken Satori[19] 6 8 6 5 9 8 2 4 48
  Nozomi Kako[20] 9 8 5 7 8 4 6 7 54
  Futaba Kuroe[21] 6 8 5 10 6 2 1 6 44
  Shūji Miwa[22] 6 8 8 7 9 3 6 5 52
  Yōsuke Yoneya[23] 4 8 8 9 9 2 4 4 48
  Tōru Narasaka[24] 6 9 7 5 12 12 4 1 56
  Shōhei Kodera[25] 6 6 7 4 9 8 6 1 47
  Reiji Kizaki[26] 11 9 10 7 9 7 8 5 66
  Kirie Konami[27] 6 13 7 10 9 3 4 3 55
  Kyōsuke Karasuma[28] 7 8 8 7 8 4 6 5 53
  Yūichi Jin (Normal Trigger)[29] 7 10 15 7 9 1 7 3 59
  Yūichi Jin (Black Trigger)[30] 37 24 18 7 9 10 7 8 120
  Masataka Ninomiya[31] 14 12 7 6 8 6 7 2 62
  Sumiharu Inukai[32] 8 8 7 7 8 4 5 2 49
  Shinnosuke Tsuji[33] 6 7 9 7 8 2 5 2 46
  Mirai Hatohara[34] 8 1 8 4 14 10 2 4 51
  Osamu Mikumo[35] 2 3 4 4 5 4 6 4 32
  Yūma Kuga[36] 7 9 8 10 8 2 5 4 53
  Chika Amatori[37] 38 2 5 3 6 8 1 1 64
  Masato Kageura[38] 7 12 5 7 9 2 4 5 51
  Yuzuru Ema[39] 6 8 6 5 10 9 2 1 47
  Hiro Kitazoe[40] 9 7 7 5 7 6 4 3 48
  Satoshi Mizukami[41] 5
  Kōji Oki[42] 8
  Kai Minamisawa[43] 8
  Yutaka Kashio[41] 5
  Haruaki Azuma[44] 7 8 11 5 10 10 10 5 66
  Noboru Koarai[45] 4 7 6 8 6 2 2 2 37
  Tsuneyuki Okudera[46] 5 6 6 8 7 2 3 2 39
  Rei Nasu[47] 7 8 6 8 8 4 5 4 50
  Yūko Kumagai[48] 5 6 8 7 8 3 4 2 43
  Akane Hiura[49] 5 7 5 5 8 7 3 2 42
  Takuma Yuba[50] 7 10 5 7 9 2.5 5 2 47.5
  Tatsuya Kuruma[51] 6 5 6 5 7 4 6 3 42
  Kō Murakami[52] 7 9 10 7 9 2 5 3 52
  Taichi Betsuyaku[53] 5 6 4 5 7 7 2 2 38
  Tetsuji Arafune[54] 6 8 8 5 8 7 5 5 52
  Atsushi Hokari[55] 7 7 8 5 8 8 3 5 51
  Yoshito Hanzaki[56] 5 6 8 4 11 11 1 5 51
  Yōko Katori[57] 6 9 6 8 7 3 5 2 46
  Yūta Miura[57] 5 6 6 8 6 2 2 3 38
  Rokurō Wakamura[58] 6 6 7 6 7 4 3 3 42
  Kōtarō Suwa[59] 6 9 6 7 7 3 5 2 45
  Daichi Tsutsumi[60] 7 8 7 7 7 3 4 2 45
  Hisato Sasamori[61] 5 6 7 7 6 2 3 5 41
  Kuniharu Kakizaki[62] 7 7 7 7 7 4 6 2 47
  Fumika Teruya[62] 7 6 7 6 8 4 5 2 45
  Kotarō Tomoe[63] 5 7 5 8 6 2 3 2 38
  Yūichirō Yoshizato[64] 6 5 6 5 6 4 6 3 41
  Hidetaka Kitazoe[64] 5 4 4 5 4 4 2 3 31
  Hanao Tsukimi[65] 6 5 5 5 4 2 3 4 34
  Makoto Chano[66] 6 6 4 5 4 3 4 1 33
  Itsuki Fujisawa[66] 6 5 6 5 5 3 3 1 34
  Keizō Mamiya[67] 6 6 3 5 4 4 5 3 36
  Mitsuya Koinuma[67] 5 5 5 4 4 4 3 3 33
  Minoru Hata[68] 5 6 3 5 5 4 3 3 34
  Izuho Natsume[69] 5 6 4 6 4 6 2 1 34
  Teruteru Kōda[70] 6 6 5 5 5 4 5 3 39
  Hidehide Hinoe[70] 5 4 6 6 5 1 4 3 34
  Fumifumi Saotome[70] 6 6 4 5 5 4 3 3 36

  Battle Simulation Exercise - Unit Parameters[edit source]

  Name Reference Action Tokens Trion Attack Defense Evasion Support Technique
  Kōji Oki Chapter 214 Page 7[71] 15 8 6 5 7 6 8
  Yōko Katori Chapter 214 Page 7[71] 16 6 9 6 8 6 7
  Osamu Mikumo Chapter 214 Page 7[71] 13 2 3 4 4 5 6
  Satoshi Mizukami Chapter 220 Page 6[72] 14 5 6 7
  Tetsuji Arafune Chapter 220 Page 6[72] 15 8 8
  Yutaka Kashio Chapter 220 Page 6[72] 5 6 7 7
  Fumika Teruya Chapter 220 Page 6[72] 6 6 7
  Ai Kitora Chapter 224 Page 4[73] 4 8 6 7 7 9
  Chika Amatori Chapter 232 Page 9[74] 12? 25 2 4? 3

  Operators[edit source]

  Note: The Total for Operator stats does not include their Trion Count.[1]

  Name
  Trion
  Mechanical Operation
  Data Analysis
  Parallel Processing
  Tactics
  Command
  Total
  Yuu Kunichika[75] 1 10 8 9 7 6 40
  Risa Maki[76] 8
  Kaho Mikami[77] 2 8 8 9 7 6 38
  Saki Kusakabe[76] 7
  Haruka Ayatsuji[78] 2 8 8 8 7 7 38
  An Kobayakawa[76] 7
  Ren Tsukimi[79] 4 7 7 7 8 9 38
  Karin Yuitsuka[76] 7
  Shiori Usami[80] 1 10 8 7 7 7 39
  Aki Hiyami[81] 2 7 8 8 7 7 37
  Hikari Nire[82] 5 7 7 8 7 6 35
  Maori Hosoi[76] 8
  Haya Kittaka[76] 8
  Mako Hitomi[83] 3 8 8 7 6 7 36
  Sayoko Shiki[84] 7 9 7 7 7 5 35
  Nono Fujimaru[76] 6
  Yuka Kon[85] 3 6 8 7 7 7 35
  Rin Kagami[86] 2 8 7 6 7 6 34
  Hana Somei[58] 2 8 7 5 7 7 34
  Rui Osano[87] 4 7 6 9 6 6 34
  Madoka Ui[63] 2 7 7 8 5 6 33
  Rika Rokuta 3[76] 3[88]
  Sakurako Taketomi[89] 3 7 7 7 6 5 32
  Asuka Asagiri[65] 5 6 6 7 7 5 31
  Megumi Tokura[90] 5 6 6 6 5 5 28
  Aoi Kusumoto[68] 4 7 6 6 5 6 30

  Neighbor[edit source]

  Aftokrator[edit source]

  Name Trion Attack Defense/Support Mobility Skill Range Command Special Tactics Total
  Hyuse[91] 18 12 24 13 9 4 6 10 96
  Hyrein[92] 40 18 28 7 8 7 10 5 123
  Enedora[93] 41 15 24 7 8 4 5 18 122
  Mira[94] 36 9 25 20 8 6 5 12 121
  Ranbanein[95] 25 20 8 15 8 9 7 2 94
  Viza[96] 58 32 16 7 14 7 8 4 146

  Galopoula[edit source]

  Name Trion Attack Defense/Support Mobility Skill Range Command Special Tactics Total
  Gatlin[97] 10 13 9 6 10 5 9 4 66
  Koskero[97] 9 8 10 7 10 3 8 6 61
  Wen Sō[97] 6 9 8 9 9 2 7 7 57
  Reghindetz[97] 7 8 6 8 7 4 5 5 50
  Orkan 8 9 9 7 9 4 8 4 58
  Yomi[98] 8 3 9 5 9 1 6 10 51

  Civilians[edit source]

  Name Trion Attack Defense/Support Mobility Skill Range Command Special Tactics Total
  Yōtarō Rindō[99] 7 1 1 2 2 1 5 3 22

  References[edit source]

  1. 1.0 1.1 1.2 World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 35)
  2. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 28)
  3. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 29)
  4. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 30)
  5. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 33)
  6. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 36)
  7. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 38)
  8. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 40)
  9. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 42)
  10. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 45)
  11. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 46)
  12. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 50)
  13. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 52)
  14. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 54)
  15. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 58)
  16. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 64)
  17. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 66)
  18. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 68)
  19. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 69)
  20. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 72)
  21. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 73)
  22. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 78)
  23. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 80)
  24. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 82)
  25. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 84)
  26. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 90)
  27. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 92)
  28. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 94)
  29. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 98)
  30. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 202)
  31. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 104)
  32. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 106)
  33. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 107)
  34. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 109)
  35. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 140)
  36. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 144)
  37. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 148)
  38. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 112)
  39. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 114)
  40. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 116)
  41. 41.0 41.1 World Trigger MangaChapter 224 (p. 11)
  42. World Trigger MangaChapter 238 (p. 7)
  43. World Trigger MangaChapter 206 (p. 20)
  44. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 132)
  45. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 134)
  46. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 135)
  47. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 174)
  48. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 176)
  49. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 177)
  50. World Trigger MangaChapter 180 (p. 15)
  51. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 124)
  52. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 126)
  53. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 128)
  54. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 166)
  55. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 168)
  56. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 169)
  57. 57.0 57.1 World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 154)
  58. 58.0 58.1 World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 155)
  59. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 158)
  60. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 160)
  61. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 161)
  62. 62.0 62.1 World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 180)
  63. 63.0 63.1 World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 181)
  64. 64.0 64.1 World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 190)
  65. 65.0 65.1 World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 191)
  66. 66.0 66.1 World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 186)
  67. 67.0 67.1 World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 192)
  68. 68.0 68.1 World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 193)
  69. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 195)
  70. 70.0 70.1 70.2 World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 196)
  71. 71.0 71.1 71.2 World Trigger Manga Vol. 25 Chapter 214 (p. 7).
  72. 72.0 72.1 72.2 72.3 World Trigger Manga Vol. 25 Chapter 220 (p. 6).
  73. World Trigger Manga Vol. 26 Chapter 224 (p. 4).
  74. World Trigger MangaChapter 232 (p. 9).
  75. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 43)
  76. 76.0 76.1 76.2 76.3 76.4 76.5 76.6 76.7 World Trigger MangaChapter 206 (p. 33)
  77. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 56)
  78. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 70)
  79. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 85)
  80. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 96)
  81. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 108)
  82. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 117)
  83. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 136)
  84. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 178)
  85. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 129)
  86. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 170)
  87. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 162)
  88. World Trigger MangaChapter 237 (p. 26)
  89. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 185)
  90. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 187)
  91. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 239)
  92. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 236)
  93. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 240)
  94. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 237)
  95. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 241)
  96. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 238)
  97. 97.0 97.1 97.2 97.3 World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 243)
  98. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 242)
  99. World Trigger MangaBorder Briefing File (p. 198)
  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

  Recent changes

 • Discoballdust • 6 days ago
 • Discoballdust • 6 days ago
 • Tragedys End Editor • 7 days ago
 • Oobr20 • 8 days ago
 • Welcome to WorldTriggerWiki.com!

  We have completed moving the wiki here from FANDOM. This is the wiki that will be maintained and updated in the future (more information). Enjoy your stay!


  If you would like to get involved, or if you have questions or feedback, check out the Community Portal.

  Happy Birthday!

  May 29

  Yutaka Kashio

  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.